Chairman Mao

Fresh Mao Shan Wang durian

no added egg